ढ़ुंढ़ाड़ी बाइबल

Downloads: 
  • File icon लुका क हाथा माण्ढेडो निका समसार Luke 1 – 24
    Download View76 के बि

अण्ढ्अ ढ़ुंढ़ाड़ी मं लूका का चोखा समचार को PDF छ। जिन्अ थे फरी मं डाउनलोड कर सको छो।