होम

आपणो ढुंढाड़ म्अ थांको सुवागत छ।

सबळा भाई – बैण वो,

ढुढाडी भाषा म्अ पहली मसीह संस्था म्अ थांको सुवागत छ,जो ढुँढाड़ क्षेत्र का मनखा बेई त्यार करी गई छ। मैं याई छाव छा क्अ परेमसर को बचन हर एक जगह जण्ढ्अ मनख घणू बेस्त छ,उण्‍ढ्अ पुछ्अ। अनटरनेट वाम्अ सुँ एक खास बिसय छ। मैं परमेसर को धन्यवाद छा, क्अ परमेसर उंका काम न्अ करबा बेई मान्अ चुण्यो।
ई वेबसाईट म्अ थान्अ फोटू ,सक्सया देबाळा विडियो,फिल्मा,नया आत्मिक गाणा अर और भी घणी चिजा आपणी ढुढाडी भाषा म्अ उपलब्ध छ। ईम्अ थान्अ ये सारी चिजा फ्री म्अ मल री छ,जिसु इको पुरो- पुरो फायदो उठाओ।
मैं याई उम्मीद कर्अ छा क्अ या वेबसाईट थान्अ आत्मिक रुप सुँ बढबा म्अ मदद कर्अ ।

 

 

कहाणी बाइबल मीडिया